Privacyverklaring

Uw WoonhuisTaxateur!

MD WoonhuisTaxateur, gevestigd aan Hagedoorn 24 te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

MD WoonhuisTaxateur is te bereiken via info@mdwoonhuistaxateur.nl en via onderstaande contactgegevens.

MD WoonhuisTaxateur
Hagedoorn 24
7822 CC
Emmen

Persoonsgegevens die wij verwerken

MD WoonhuisTaxateur verwerkt de volgende gegevens om uw woonhuis te taxeren en contact met u te onderhouden over de taxatie. Daarbij zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens voor een termijn te bewaren. U vindt de bewaartermijn achter de gegevens.

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
De omschrijving, foto’s, overige media en kenmerken van de woning (en objectgebonden ruimtes)
Overige gegevens die u aan MD WoonhuisTaxateur verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mdwoonhuistaxateur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MD WoonhuisTaxateur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van de taxatie
  • Administratieve doeleinden
  • Met u contact opnemen indien dit nodig is
  • MD WoonhuisTaxateur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’

Geautomatiseerde besluitvorming

MD WoonhuisTaxateur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MD WoonhuisTaxateur) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

MD WoonhuisTaxateur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het betreft hier de validatie-instituten voor taxaties en de Financial Intelligence Unit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MD WoonhuisTaxateur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MD WoonhuisTaxateur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mdwoonhuistaxateur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MD WoonhuisTaxateur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MD WoonhuisTaxateur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mdwoonhuistaxateur.nl.